FAQ: Často kladené otázky o diecézní synodě

FAQ: Často kladené otázky o diecézní synodě

Synodní delegáti v Liticích

Chcete se rychle orientovat v otázkách, které se vám možná ve spojení s diecézní synodou honí hlavou?

Rozklikněte některou z níže uvedených otázek.

Můžete se také podívat na Základní informace nebo je vám k dispozici Infoleták ke stažení či Krátký průvodce k tisku.

Také nám můžete napsat na synoda@bip.cz, pokusíme se na vaše otázky odpovědět. 

 

 •  
  1. POJMY: Johannisthal, synoda, volitelé, organizace, delegáti?

  Doprava

  Dopravu na místo generálních shromáždění synody (Haus Johannisthal ve Windischeschenbachu) si synodní delegáti po vzájemné domluvě organizují sami za podpory farností, komunit či uskupení, za které byli zvoleni či jmenováni. Jak vyplývá z organizačním řádu diecézní synody, náklady spojené s účastí na generálních shromážděních synody budou synodním delegátům uhrazeny farnostmi, kde jsou ustanoveni či za které byli zvoleni (cestovné) a biskupstvím plzeňským (pobyt a strava). Analogicky pak totéž platí i o delegátech vyslaných řeholními komunitami či dalšími uskupeními v diecézi. 

  Johannisthal

  Generální shromáždění synody (25. až 28. 10. 2024; 14. až 17. 11. 2025; 7. až 10. 5. 2026) se budou konat v exercičním domě Haus Johannisthal ve Windischeschenbachu (DE), který má naše diecéze vyzkoušený již z několikerých diecézních postních rekolekcí (srov. rok 2023 či 2024) a je dobře dostupný (100 km / 1,5 hod. z Plzně, resp. 45 km / 45 min. z Tachova).

  Po zvážení vícero možností u nás v diecézi (konferenční centra, klášter Teplá apod.) byl synodním týmem a biskupem Tomášem vybrán tento dům, který i přes svoji neobvyklost umístění mimo naši diecézi splňoval vše, co jsme na jiných zvažovaných místech nenašli takto pohromadě (ubytování pro 100+ hostí, dobrá dostupnost, krásné prostředí, modlitební a liturgické prostory, zázemí pro shromáždění všech účastníků i menší prostory pro skupinky, kvalitní technický a stravovací servis, apod.). A nakonec i zvláštnost polohy na území sousední diecéze můžeme přijmout jako vyjádření sounáležitosti s naší "babičkou", řezenskou diecézí, ze které jsme přes Prahu vznikli. 

  Více zde: Seminarhaus, Veranstaltungsort, Rückzugsoase - Haus Johannisthal (haus-johannisthal.de)

  Synoda

  Význam řeckého slova synhodos je „společná cesta“, a to jak ve společenství srdcí, tak skrze praktickou spolupráci. V církvi se ustálila praxe používat tento termín pro společné porady ve významných obdobích, kdy se věřící scházejí, aby přezkoumali jednu nebo více otázek a zformulovali důležitá doporučení pro život a službu církve. Jedná se o proces, při kterém Boží lid kráčí společně, o cestu, při níž se snaží plněji odpovídat na Boží volání a aktuální výzvy.

  Diecézní synoda je takovýmto církevním konzultativním shromážděním či procesem, který se odehrává na území konkrétní diecéze. 

  Naši diecézní synodu lze chápat jako plod, součást i dotažení zároveň probíhající celosvětové Synody o synodalitě:

  • Plodem synody o synodalitě je naše diecézní synoda v tom smyslu, že její svolání bylo touto celosvětovou synodou inspirováno.
  • Jako její součást může být chápána proto, že bude navazovat na výstupy ze synodních skupinek scházejících se v diecézní fázi synody o synodalitě.
  • Jako dotažení celosvětové synody lze naši diecézní synodu chápat v tom smyslu, že její ambicí je ve své druhé etapě naslouchat poselství synody o synodalitě a společně hledat způsoby, jak jej žít v našich pastoračních podmínkách.
  Oprávnění volitelé

  Někteří synodní delegáti jsou voleni:

  • Oprávněnými voliteli synodních delegátů kněží z vikariátu jsou ostatní kněží pověření pastorační službou v daném vikariátu.
  • Oprávněnými voliteli kandidátů na synodní delegáty z farností jsou členové pastorační a ekonomické rady dané farnosti spolu s přítomnými členy bývalých synodních skupinek aktivních ve farnosti, které v rámci diecézní fáze synody o synodalitě zaslali na biskupství alespoň jeden zápis z jednání na které ze synodních témat. Z kandidátů, kteří byli zvoleni těmito oprávněnými voliteli, pak synodní delegáty dle celocírkevních pravidel volí diecézní pastorační rada. Oprávnění volitelé mohou při volbách volit i sami sebe.
  Organizační řád

  Organizační řád je základní dokument diecézní synody vycházející z centrálních církevních dokumentů regulujících organizaci diecézních synod schválený diecézním biskupem jako součást diecézního partikulárního práva.

  Synodní delegáti

  Synodní delegáti jsou na základě pravidel obsažených v organizačním řádu zvolení, vybraní či jmenovaní lidé, kteří mají hlasovací právo při třech generálních shromážděních synody a kteří mají během trvání synody hlavní zodpovědnost za naslouchání celému Božímu lidu v diecézi. Všichni synodní delegáti jsou biskupem povolání a posláni plnit úkoly synodních delegátů (text je psaný pro delegáty vybírané za farnosti - pro ostatní si je třeba jej přizpůsobit pro kontext jejich specifické služby či role).

  Synodní rada

  Synodní rada je skupina 25 bratří a sester z celé diecéze jmenovaná diecézním biskupem z kněží a ostatních věřících, kteří společně mají odrážet rozmanitost charismat a služeb Božího lidu v celé diecézi a kteří mají za úkol celý synodní proces doprovázet svou radou mají podíl na přípravě důležitých procesních rozhodnutí.

  Synodní poradci

  Synodní poradci jsou biskupem a synodním týmem vybráni ze širokého okruhu expertů či kontaktních osob, se kterými synodní tými spolupracuje na koordinaci a přípravě synodního procesu a zpracování jeho výstupů.

  Synodní tým

  Synodní tým je šestičlenný tým jmenovaný diecézním biskupem, který má pod vedením dvou synodních koordinátorů, Jany Černé a Jindřicha Fencla, na starosti koordinaci celého synodního procesu.

 •  
  2. TÉMATA: Na co se při synodě budeme ptát?

  Téma diecézní synody

  SPOLEČNĚ S NADĚJÍ: Život v Kristu uprostřed dnešní reality

  Tři základní otázky, které toto hlavní téma synody rozvíjejí:

  a) Misie: Jakými konkrétními způsoby chceme v příštích deseti letech napomáhat k tomu, aby se lidé v naší diecézi setkali s Kristem?

  b) Uspořádání: Jak v příštích deseti letech v naší diecézi uspořádáme omezený počet kněží a ostatních pastoračních pracovníků, aby mohli zdravě žít a sloužit a všichni věřící naplno prožívat svou víru?

  c) Hospodaření: Jak v příštích deseti letech, s omezenými prostředky, které budeme mít k dispozici, hmotně zajistíme život a službu naší diecéze?

 •  
  3. LIDÉ: Kdo se synody účastní? 

  Účastníky synody v širokém slova smyslu jsou všichni členové Božího lidu žijící na území plzeňské diecéze; ti se do synodního procesu budou zapojovat v rámci širokých konzultací v pastoračních radách farností a dalších komunitách, střediskách života či prostorech života a služby v celé plzeňské diecézi.

  V užším slova smyslu jsou pak synodními delegáty s hlasovacím právem ti, kteří se budou účastnit podzimních generálních shromáždění synody:

  Synodní delegáti: Celkem 103 lidí z diecéze jsou synodními delegáty (kteří majíhlasovací právo při třech generálních shromážděních):

  • na základě funkce (emeritní biskup, generální vikář, soudní vikář, okrskoví vikáři a členové kněžské rady);
  • na základě volby:
   • lidé zvolení diecézní pastorační radou z kandidátů zvolených tzv. "oprávněnými voliteli" (tj. členy pastoračních a ekonomických rada farnosti a členy ve farnosti aktivních synodních skupinek, které na biskupství odeslaly alespoň jeden zápis v rámci synodní fáze synody o synodalitě),
   • jeden kněz zvolený kněžími v pastorační službě z každého vikariátu,
   • někteří vyšší řeholní představení či jejich zástupci z řeholí sídlících v diecézi vybraní podle organizačního řádu;
  • na základě jmenování biskupem:
   • lidé vždy po jednom jmenovaní z trojic navržených některými z uskupení působícími na území diecéze,
   • lidé jmenovaní diecézním biskupem podle organizačního řádu a na základě jeho svobodného uvážení (tak, aby skupina delegátů zrcadlila pestrost životních stavů, služeb, věku a zkušeností z celé diecéze).

  Jako pozorovatelé či hosté se pak synodních shromáždění budou účastnit i zástupci vyslaní ostatními křesťanskými církvemi působícími na území diecéze.

  Synodní tým: Diecézní biskup jmenoval šestičlenný synodní tým, který má pod vedením dvou synodních koordinátorů, Jany Černé a Jindřicha Fencla, celý synodní proces na starosti.

  Synodní rada: Diecézní biskup z kněží a ostatních věřících, kteří společně mají odrážet rozmanitost charismat a služeb Božího lidu v celé diecézi, jmenoval synodní radu, která bude celý synodní proces doprovázet svou radou a bude mít účast na přípravě důležitých procesních rozhodnutí.

  Synodní poradci: Synodní tým v komunikaci s diecézním biskupem a s jeho schválením si navíc vybírá široký okruh synodních poradců, expertů či kontaktních osob, se kterými bude spolupracovat na koordinaci a přípravě synodního procesu a zpracování jeho výstupů.

 •  
  4. LOGO: Jaké má synoda logo?

  Logo diecézní synody tvoří obrys území plzeňské diecéze s klikatou cestou směřující ke třem hvězdám (tři synodní otázky) a dvěma souběžným pruhům (společná cesta), asociujícím korunu s pěti hvězdami a dvě břevna ze znaku diecéze. Mezi letopočty udávajícími začátek a předpokládaný závěr synodní cesty je znak kříže / člověka se sluncem převzatý z loga celosvětové Synody o synodalitě. Níže je na ukázku verze synodního loga s názvem synody, další verze synodního loga jsou k dispozici ZDE.

 •  
  5. PRŮBĚH: Jak bude synoda probíhat?

  Diecézní synoda navazuje na výstupy z diecézní fáze celosvětové synody o synodalitě a výstupy z této celosvětové synody se pak také nechá inspirovat.

  Předpokládáme, že naše synoda potrvá přes dva roky. Přesný termín jejího závěru v roce 2026 závisí na tom, k čemu během prvních dvou let dospějeme.

  Synoda probíhá ve třech etapách od 1. ledna 2024 do května 2026. Každá etapa je započata nasloucháním a rozhovory v celé diecézi a je završena generálním shromážděním delegátů.

  1. etapa: KDE JSME? aneb POPSAT REALITU (rok 2024)
  2. etapa: KAM MÁME JÍT? aneb FORMULOVAT CÍL (rok 2025)
  3. etapa: KUDE PŮJDEME? aneb NAVRHNOUT CESTY (rok 2026)

   

  Konkrétní postupy pro celodiecézní konzultace i pro generální shromáždění budou ještě upřesněny. Počítáme s tím, že na nich budou spolupracovat především synodní delegáti s podporou pastoračních a ekonomických rad farností, přizváni ke spolupráci budou ale i nejrůznější odborníci.

   

  Organizační schéma plzeňské diecézní synody

 •  
  6. ZAPOJENÍ: Jak se mohu se do synody zapojit?

  Prosíme o intenzivní modlitby vás všech. Pro inspiraci nabízíme Modlitbu diecézní synody. Je možné se také zapojit do modlitební sítě přímluvců

  Pak je důležité zůstat se synodními delegáty v kontaktu a pomoci jim naslouchat co nejpestřejším hlasům z vašeho okolí.

  Více informací naleznete na tomto webu, nebo se ozvěte na synoda@bip.c

 •  
  7. PŘÍPRAVA: Jak vznikla myšlenka diecézní synody?

  Koho zajímá přehled dřívějších synodálních procesů v plzeňské diecézi, může kliknout SEM

  Přehled inspirací z jiných zemí a přehled související legislativy najdete ZDE.

  Kroky, které vedly ke svolání diecézní synody, jsou zaznamenané ZDE

 •  
  8. OČEKÁVÁNÍ: Co je cílem diecézní synody?

  Hlavním cílem diecézní synody je vytvořit bezpečný a inspirující komunitní prostor pro celodiecézní dlouhodobé pastorační rozlišování zaměřené na tři oblasti života místní církve: misijní spolupráci pro dobro všech lidí žijících na území diecéze, odpovídající uspořádání pastoračních struktur a efektivní, zodpovědné a na poslání diecéze zaměřené hospodaření

  Podobně jako při celosvětové Synodě o synodalitě, ovšem již i samotná cesta k tomuto cíli je prostorem, kdy můžeme "dát vzklíčit snům, probudit proroctví a vize, přinést novou naději, rozhojnit důvěru, obvázat rány, navázat vztahy, dát zazářit nadějeplnému úsvitu, učit se jedni od druhých a vytvořit prostor pro růst bohaté inspirace, která bude osvěcovat mysl, rozehřívat srdce, rukám navrátí sílu.“ Přípravný dokument Synody o synodalitě čl. 32

 •  
  9. DOKUMENTY: Kde najdu základní dokumentaci synody?

  Podklady pro účastníky a delegáty synody najdete v sekci ABC - materiály pro účastníky 

  Základním organizačním dokumentem synody je organizační řád, ke stažení zde:

  Mezi Dokumenty jsou vám pak k dispozici další materiály ke stažení

  Články na nejrůznější témata spojená s diecézní či celosvětovou synodou najdete na Blogu

 •  
  10. KONTAKT: Jak mohu kontaktovat organizátory synody?

  Pro komunikaci, prosíme, využijte primárně e-mail synoda@bip.cz.

  Pokud máte specifický dotaz, můžete se obrátit také na:

  Viz také Kontakt

Cílem synody není vyprodukovat dokumenty, nýbrž dát vzklíčit snům, probudit proroctví a vize, přinést novou naději, rozhojnit důvěru, obvázat rány, navázat vztahy, dát zazářit nadějeplnému úsvitu, učit se jedni od druhých a vytvořit prostor pro růst bohaté inspirace, která bude osvěcovat mysl, rozehřívat srdce, rukám navrátí sílu.“

Přípravný dokument Synody o synodalitě, čl. 32