Základní informace

Základní informace

Zahájení diecézní synody v katedrále

Na první neděli adventní, 3. prosince 2023, pozval biskup Tomáš svým pastýřským listem celou diecézi ke slavení diecézní synody.  

Co je to synoda?

Význam řeckého slova synhodos je „společná cesta“, a to jak ve společenství srdcí, tak skrze praktickou spolupráci. V církvi je termín synoda používán pro společné porady ve významných obdobích, kdy se věřící scházejí, aby přezkoumali jednu nebo více otázek a zformulovali důležitá doporučení pro život a službu církve. Diecézní synoda je pak slavnostním a pracovním shromážděním zástupců celého Božího lidu v konkrétní diecézi. Zároveň probíhá celosvětová Synoda o synodalitě svolaná papežem Františkem (2021 - 2024), na kterou naše diecézní synoda navazuje.

Na co se při synodě zaměřujeme?

Pokládáme si tři základní otázky, které rozvíjejí hlavní téma synody („Společně s nadějí: Život v Kristu uprostřed dnešní reality“):

a) Misie: Jakými konkrétními způsoby chceme v příštích deseti letech napomáhat k tomu, aby se lidé v naší diecézi setkali s Kristem?

b) Uspořádání: Jak v příštích deseti letech v naší diecézi uspořádáme omezený počet kněží a ostatních pastoračních pracovníků, aby mohli zdravě žít a sloužit a všichni věřící naplno prožívat svou víru?

c) Hospodaření: Jak v příštích deseti letech, s omezenými prostředky, které budeme mít k dispozici, hmotně zajistíme život a službu naší diecéze?

Jaký je průběh synody?

Diecézní synoda navazuje na výstupy z diecézní fáze světové synody o synodalitě a nechává se inspirovat i jejími výstupy na úrovni celosvětové. Předpokládáme, že naše synoda potrvá přes dva roky.

Synoda probíhá ve třech etapách, vždy započatých nasloucháním a rozhovory v celé diecézi a završených generálním shromážděním delegátů.

1. etapa: KDE JSME? aneb POPSAT REALITU (rok 2024)
Motto: „Mistře, kde bydlíš?“ (Jan 1,38n)

Délka: leden až říjen 2024 

Zaměření: Během první etapy z perspektivy tří synodních témat (misie, uspořádání, hospodaření) společně prozkoumáváme, vnímáme a popisujeme dnešní reálnou situaci naší diecéze a konkrétních lidí v ní žijících jako východisko pro hledání další cesty.

Naslouchání: duben až červen

Generální shromáždění: 25. – 28. 10. 2024

2. etapa: KAM MÁME JÍT? aneb FORMULOVAT CÍL (rok 2025)
Motto: „Já jsem ta Cesta!“ (Jan 14,6)

Délka: listopad 2024 až listopad 2025 

Zaměření: Během druhé etapy chceme opět z perspektivy tří synodních témat (misie, uspořádání, hospodaření) o situaci naší diecéze uvažovat ve světle evangelia, tradice a poselství Synody o synodalitě a pro další cestu naší diecéze formulovat dlouhodobé cíle.

Generální shromáždění: 14. – 17. 11. 2025

3. etapa: KUDY PŮJDEME? aneb NAVRHNOUT CESTY (rok 2026)
Motto: „Následuj mě!“ (Jan 21,19)

Délka: listopad 2025 až květen 2026 

Zaměření: Během třetí etapy chceme znovu z perspektivy všech tří synodních témat (misie, uspořádání, hospodaření) hledat shodu na návrzích konkrétních praktických kroků pro život a službu v naší diecézi v příštích 10 letech.

Generální shromáždění: 7. – 10. 5. 2026

Kdo se synody účastní?

Účastníci synody: K účasti na diecézní synodě jsou nejrůznějším způsobem zváni všichni lidé z diecéze (modlitba, skupinky, rozhovory, ankety, média, online komunikace, účast na generálních shromážděních, podpora apod.).

Synodní delegáti: Synodními delegáty s hlasovacím právem při generálních shromážděních je kolem sta lidí z celé diecéze: okrskoví vikáři, kněžská rada, diecézní pastorační rada, delegáti za farnosti, kněží za vikariáty, zástupci řeholí a dalších uskupení a delegáti jmenovaní biskupem.

Předsedající synody: Synodě předsedá biskup Tomáš Holub ve spolupráci s generálním vikářem a podporou vybraných moderátorů.

Synodní tým: Diecézní biskup jmenoval šestičlenný synodní tým, který má pod vedením dvou synodních koordinátorů, Jany Černé a Jindřicha Fencla, celý synodní proces na starosti.

Synodní rada: Diecézní biskup jmenoval synodní radu z řad kněží a ostatních věřících, kteří mají společně odrážet rozmanitost charismat a služeb Božího lidu v celé diecézi. Ta celý synodní proces doprovází a má účast na přípravě důležitých procesních rozhodnutí.

Synodní poradci: Diecézní biskup spolu se synodním týmem spolupracuje se širokým okruhem poradců, expertů či kontaktních osob na koordinaci a přípravě synodního procesu a zpracování jeho výstupů.

Jak je možné se do synody zapojit?

Prosíme o intenzivní modlitbu. Pro inspiraci nabízíme Modlitbu diecézní synody. Je možné se také zapojit do modlitební sítě přímluvců. Můžete se zapojit se jako synodní poradci nebo se účastnit synodního procesu naslouchání formou rozhovorů ve skupinkách i pastoračních radách, dotazníků apod. Zároveň je po výběru synodních delegátů důležité s nimi zůstat v kontaktu a pomáhat jim naslouchat lidem z vašeho okolí.

Pracovní materiály pro delegáty a synodní rozhovory:

 

Více informací naleznete na tomto webu (např. FAQ: Často kladené otázky),
nebo se ozvěte na synoda@bip.cz

Modlitba diecézní synody

Bože, náš milosrdný Otče,
ty nikdy neopouštíš svůj lid.
Procházíš s námi vším, co prožíváme,
a bez podmínek miluješ každého člověka.
 
Naplňuj nás svým Duchem,
abychom na společné synodní cestě
v lásce naslouchali jedni druhým,
odvážně odkrývali Ježíšovu pravdu
a s nadějí se vydávali po cestách života.
 
O to prosíme skrze Krista,
našeho Pána.
 
Amen.
 
Maria, průvodkyně na cestě,
oroduj za nás!

Organizační schéma plzeňské diecézní synody

Související dokumenty: