Synodní delegáti a delegátky

Synodní delegáti a delegátky

Synodní delegáti - kdo to je a jak jsou vybíraní:

 •  
  O synodních delegátech přehledně

  Kolem 100 lidí z diecéze budou synodními delegáty či delegátkami (kteří budou mít hlasovací právo při třech generálních shromážděních a budou naplňovat úkoly synodních delegátů):

  Na základě funkce:

  • diecézní biskup - Mons. Tomáš Holub
  • generální vikář - P. Petr Hruška
  • soudní vikář - P. Vladimír Gajdůšek
  • okrskoví vikáři - jmenovitě ZDE
  • členové kněžské rady - jmenovitě ZDE

  Na základě volby:

  • lidé z farností zvolení diecézní pastorační radou, kde sídlí farář či administrátor, z kandidátů zvolených spojenými pastoračními a ekonomickými radami farnosti a synodními skupinkami těchto farností (viz níže č. 2)
  • kněží z každého vikariátu či dvou spojených vikariátů zvolení spolu s náhradníky kněžími v pastorační službě z daného vikariátu či vikariátů (viz níže č. 1)
  • vyšší řeholní představení či jejich zástupci z řeholí sídlících v diecézi, pokud nejsou synodními delegáty z jiného titulu (viz níže č. 3, včetně seznamu těchto řeholních komunit)

  Na základě jmenování:

  • lidé z vybraných uskupení působícími na území diecéze, vždy po jednom jmenovaní diecézním biskupem z trojic navržených těmito uskupeními (viz níže č. 4, včetně seznamu těchto vybraných uskupení)
  • lidé jmenovaní biskupem ze členů diecézní pastorační rady, kteří ještě nejsou synodními delegáty z jiného titulu, a z dalších diecézanů na základě jeho svobodného uvážení tak, aby skupina delegátů zrcadlila pestrost životních stavů, služeb, věku a zkušeností z celé diecéze (viz níže č. 5)

  Jako pozorovatelé či hosté se pak synodních shromáždění budou účastnit i zástupci vyslaní ostatními křesťanskými církvemi působícími na území diecéze.

 •  
  1. Volba synodních delegátů - kněží - ve vikariátech

  K volbě synodních delegátů - kněží - ve vikariátech potřebujete následující dokument:

  Právo volit své delegáty - jednoho kněze delegáta a jednoho kněze náhradníka - mají tyto vikariáty či dvojvikariáty:

  • Domažlice
  • Cheb + Sokolov
  • Klatovy + Plzeň jih
  • Karlovy Vary
  • Plzeň město
  • Plzeň sever + Rokycany
  • Tachov
  1. Informovanost kněží z vikariátu o pravidlech volby synodních delegátů

  Okrskový vikář ve spolupráci s vikariátním sekretářem informuje všechny kněze, kteří mají nějaké pastorační pověření ve vikariátu (či dvou spojených vikariátech, které se scházejí ke společným vikariátním konferencím), o pravidlech volby podle výše uvedené směrnice a nejpozději 14 dní před vlastní volbou písemně všechny oprávněné volitele informují o místě a čase volby. Voleni nemohou být (ale sami volit mohou) okrskoví vikáři (jmenovitě ZDE) a členové kněžské rady (jmenovitě ZDE). Jáhni volí a mohou výt voleni v rámci výběru kandidátů ve farnostech (viz níže č. 2). 

  2. Zorganizování vlastního volebního jednání vikariátu

  Okrskový vikář ve spolupráci s vikariátním sekretářem zorganizuje vlastní volební setkání, předsedá mu a zajistí řádný průběh volby vikariátního synodního delegáta a jeho náhradníka dle výše uvedené směrnice.

  3. Oznámení o výsledku volby na biskupství

  Okrskový vikář ve spolupráci s vikariátním sekretářem o volbě synodního delegáta a jeho náhradníka vyhotoví zápis, který uloží do archivu vikariátu a do 29. 2. 2024 jej zašle synodnímu týmu (na synoda@bip.cz). Stejným způsobem a do téhož data bude synodnímu týmu oznámeno, pokud se kněží z vikariátu rozhodnou zříci se svého práva volby (dle č. II.4). Okrskový vikář po domluvě s vikariátním sekretářem poté zajistí oznámení jména zvoleného delegáta (případně skutečnost zřeknutí se práva volby) všem farnostem vikariátu.

 •  
  2. Výběr kandidátů na synodní delegáty ve farnostech

  Následující kroky mají pomoci výběr kandidátů na synodní delegáty ve farnosti zvládnout tak, aby přinesl to, co má – tedy volbu člověka, který bude mít důvěru většiny lidí z vaší farnosti a zároveň bude schopen a ochoten vaši farnost po celé tři roky reprezentovat jako delegát s hlasovacím právem na diecézní synodě.

  K výběru kandidátů na synodních delegáty či delegátky ve farnostech potřebujete následující dokumenty:

  1. Výběr koordinátora výběru a oznámení jména synodnímu týmu

  Členové pastorační rady farnosti si vyberou mezi sebou jednoho z členů, který bude během procesu volby zastávat roli „koordinátora výběru“.

  Předseda či sekretář PRF oznámí jeho či její jméno spolu s emailovým kontaktem nejpozději do 17. prosince 2023 na synoda@bip.cz.

  Koordinátor výběru si stáhne a pečlivě prostuduje všechny výše uvedené dokumenty, podle nichž se volba kandidátů řídí (níže je k dispozici jen průvodce, který vám má usnadnit její koordinaci).

  2. Organizace společného volebního setkání PRF, ERF a synodních skupinek

  Koordinátor výběru obdrží od biskupství kontakty na moderátory či na členy synodních skupinek, které byly ve farnosti aktivní a které odeslaly alespoň jeden zápis ze svých jednání.

  Koordinátor výběru tyto členy (osobně či zprostředkovaně) osloví s pozváním k účasti na společném volebním setkání spolu s PRF a ERF.

  Zároveň domluví vyhovující termín volebního setkání, na které pak všechny členy PRF a ERF a členy synodních skupinek působících ve farnosti, které zaslaly na biskupství alespoň jeden zápis ze synodních setkání, pozve min. 14 dní předem.

  Pokud některá synodní skupinka nebude do konce roku koordinátorem výběru oslovena, může se ozvat na synoda@bip.cz a biskup rozhodne o dalším postupu.

  3. Informovanost farnosti, navrhování kandidátů a přijetí kandidatury

  Min. 14 dní před konáním volebního setkání koordinátor volby zajistí, aby byla celá farnost seznámena skrze ohlášky, vývěsky, farní web/zpravodaj s možností a způsobem navrhování kandidátů na volbu synodních delegátů a s nároky, které se na ně kladou - nad 18 let, z farnosti či spolupracující s farností (srov. profil a úkoly kandidáta na synodního delegáta); nevolí ani nemohou být voleni kněží, volí a mohou být voleni jáhnové (podrobněji viz Směrnice č. 3.1. až 3.5. a zápis o volbě kandidátů na synodní delegáty v příloze). 

  Kandidáty na synodní delegáty či delegátky může navrhnout kdokoli z farnosti bez věkového ohraničení.

  Koordinátor výběru pak osobně či ve spolupráci s ostatními členy PRF osloví všechny navržené s dotazem, zda kandidaturu přijímají.

  Pokud ji přijmou, pozve je jako hosty k účasti na volebním setkání.

  4. Volební setkání a vlastní volba kandidáta na synodního delegáta

  Volbě předsedá předseda pastorační rady farnosti, koordinuje ji koordinátor výběru. Volby se jako tzv. "oprávnění volitelé" účastní členové PRF a ERF a členové synodních skupinek působících ve farnosti, které zaslaly na biskupství alespoň jeden zápis ze synodních setkání, a jako hosté jsou přizváni navržení kandidáti. Pokud jsou mezi navrženými také členové PRF a ERF, mohou hlasovat jen při hlasování o ostatních kandidátech. Vlastní volba probíhá v atmosféře pastoračního rozlišování nesené vzájemným nasloucháním a modlitbou podle pravidel ve Směrnici č. 5.1. až 5.5.

  O výsledku volby (příp. o zřeknutí se práva volby - viz Směrnice č. 7) je na místě vyhotoven zápis (na formuláři v příloze), který podepíše předseda PRF, koordinátor výběru a zvolený kandidát či kandidátka. Pokud kandidát není ze závažných důvodů volbě přítomný, zajistí koordinátor výběru jeho podpis následně.

  Všemi podepsaný zápis koordinátor výběru oskenuje a odešle do 29. 2. 2024 na synoda@bip.cz.

  5. Představení synodního delegáta farnosti a požehnání

  Pokud byli ve farnosti zvolený kandidát či zvolená kandidátka zvoleni za synodního delegáty diecézní pastorační radou, bude tato volba oznámena mailem koordinátorovi výběru, který s administrátorem farnosti domluví termín a způsob jeho představení farnosti při nedělní liturgii spojeného s požehnáním.

  V případě potřeby pište na synoda@bip.cz nebo volejte o pomoc Janě Černé na tel. 605 839 438 nebo Růženě Ambrožové na tel. 604 330 561.

 •  
  3. Výběr synodních delegátů v řeholních komunitách

  Určit jednoho synodního delegáta či delegátku z členů svého vlastního řeholního institutu (včetně sama sebe) může vyšší řeholní představený v diecézi sídlících řeholních institutů a společností apoštolského života, z jehož řeholního institutu nebo společnosti apoštolského života není nikdo synodním delegátem zvolen, vybrán či jmenován z jiného titulu.

  Právo stát se synodním delegátem či delegátkou mají vyšší představení či jimi určení delegáti ze všech v diecézi sídlících řeholních institutů a společností apoštolského života, a to pouze pokud z toho kterého řeholního institutu nebo té které společnosti apoštolského života nejsou synodními delegáty již zvoleni, vybráni či jmenováni jejich členové z jiného titulu.

  Pro výběr těchto delegátů je třeba konzultovat profil a úkoly kandidáta na synodního delegáta (psaný pro farnosti, je třeba si jej přizpůsobit pro kontext daného řeholního institutu).

  Komunity s právem delegáta:

  • Česká kongregace sester dominikánek Plzeň (OP)
  • Dcery Panny Marie Pomocnice Plzeň (FMA)
  • Františkánky Marie Immaculaty Strážov na Šumavě (Clm.Conc.)
  • Milosrdné sestry svatého Kříže Plzeň (SCSC)
  • Rytířský řád Křižovníků s červenou hvězdou (O.Cr.)
  • Řád bratří kazatelů Plzeň (OP)
  • Řád menších bratří Plzeň (OFM)
  • Řádu cisterciáků přísné observance Nový Dvůr (OCSO)
  • Salesiáni Dona Bosca Plzeň (SDB)

  Komunity s právem delegáta již naplněným výběrem delegáta z jiného titulu:

  • Kanonie premonstrátů v Teplé (OPraem) - P. Augustin Kováčik (kněžská rada)
  • Misijná spoločnosť sv. Vincenta de Paul Žlutice (CM) - P. Pavol Kavec (okrskový vikář)
  • Misionáři obláti Panny Marie Neposkvrněné Plasy (OMI) - P. Vlastimil Kadlec (kněžská rada)
  • Řád svatého Pavla Prvního Poustevníka Plzeň (OSSPE) - P. Bogdan Stępień (okrskový vikář)
  •  

  Vyšší představený bude o svém právu určit synodního delegáta po ukončení výběru synodních delegátů z řad farníků informován biskupstvím, stejně tak o případném jmenování některého ze členů jeho institutu či společnosti za synodního delegáta z jiného titulu. Na základě této informace pak do daného termínu vyšší představený sdělí synodnímu týmu (synoda@bip.cz) jméno jím vybraného delegáta.

 •  
  4. Výběr kandidátů na synodní delegáty v dalších uskupeních

  Níže uvedená uskupení působící v diecézi mají právo diecéznímu biskupovi do 29. 2. 2024 prezentovat trojici kandidátů na jmenování synodním delegátem či delegátkou, ze které diecézní biskup následně vybere alespoň jednoho z takto prezentovaných, pokud již není zástupce zmíněných uskupení delegátem či delegátkou synody z jiného titulu.

  Pro výběr těchto kandidátů ke jmenování je třeba konzultovat profil a úkoly kandidáta na synodního delegáta (psaný pro farnosti, je třeba si jej přizpůsobit pro kontext daného uskupení).

  Uskupení s právem navrhnout trojicí kandidátů na jmenování synodních delegátů:

  • Koinonia Jan Křtitel
  • zapsaný spolek K srdci
  • Vysokoškolský klub Hora
  • Diecézní centrum mládeže
  • Diecézní charita Plzeň
  • církevní školy na území diecéze

  Uskupení s právem navrhnout trojicí kandidátů již naplněným výběrem delegáta z jiného titulu:

  • sbor jáhnů - Jindřich Fencl (diecézní pastorační rada)
  • Komunita Noe - Markéta Frouzová (diecézní pastorační rada)

   

 •  
  5. Jmenování synodních delegátů diecézním biskupem

  Diecézní biskup posléze jmenuje členy diecézní pastorační rady (jmenovitě ZDE), kteří nejsou delegáty či delegátkami z jiného titulu, a další synodní delegáty či delegátky v jím zvoleném počtu, a to tak, aby byla ve složení synodních delegátů „opravdu zobrazena část Božího lidu, která tvoří diecézi, se zřetelem na různé územní části diecéze, na sociální podmínky a povolání, jakož i na účast na apoštolátě, jakou mají jednotlivci sami nebo ve spojení s jinými“ (srov. Instrukce o diecézních synodách č. II.3.1 a kán. 512 § 2 CIC).