Téma diecézní synody

Téma diecézní synody

Po konzultaci zástupců pastoračních rad farností v Liticích 21. 10. a na jejich návrh byl zvolen shrnující název celé diecézní synody:

společně s nadějí

Život v Kristu uprostřed dnešní reality

Konkrétní témata synody (tzv. „synodní otázky“, které biskup klade své diecézi) se rodila postupně již dříve, z konzultací na květnovém kněžském dni, z porad úzkého týmu kolem diecézního vedení, ze setkání kněžské rady a diecézní pastorační rady, ale také v návaznosti na otázky kladené biskupem Františkem v jeho Osobním listu všem věřícím plzeňské diecéze Credidimus caritati z 28. 10. 2013 a na podněty ze synodních skupin v rámci diecézní fáze celosvětové Synody o synodalitě, za jejíž praktické dotažení do naší situace lze naší diecézní synodu považovat.

Biskup Tomáš se po naslouchání všem těmto podnětům rozhodl diecézní synodě položit následující tři otázky, která mají posloužit jako základní praktická vodítka pro společné rozlišování cest k prohloubení života v Kristu a poslání svědčit o Kristu uprostřed dnešní reality:

MISIE aneb Poslání sdílet radostnou zvěst evangelia se všemi lidmi v diecézi

A) Jakými konkrétními způsoby chceme v příštích deseti letech napomáhat k tomu, aby se lidé v naší diecézi setkali s Kristem?

USPOŘÁDÁNÍ aneb Hledání vhodných organizačních struktur pro toto poslání

B) Jak v příštích deseti letech v naší diecézi uspořádáme omezený počet kněží a ostatních pastoračních pracovníků, aby mohli zdravě žít a sloužit a všichni věřící naplno prožívat svou víru? 

HOSPODAŘENÍ aneb Spoluzodpovědnost za finanční zabezpečení tohoto poslání

C) Jak v příštích deseti letech, s omezenými prostředky, které budeme mít k dispozici, hmotně zajistíme život a službu naší diecéze? 

 

Organizační schéma plzeňské diecézní synody