Jak bylo již oznámeno na zářijové diecézní pouti, na první neděli adventní, 3. prosince 2023, pozve biskup Tomáš svým pastýřským listem celou diecézi ke slavení diecézní synody, která pak začne 1. ledna 2024. Tímto v návaznosti na základní informaci o tomto záměru zveřejněném v září na diecézní pouti v Teplé upřesňujeme celkové zaměření a harmonogram synody, které biskup Tomáš stanovil po konzultacích v kněžské radě, na říjnovém kněžském dni, v diecézní pastorační radě, s okrskovými vikáři a se zástupci pastoračních rad farností.

Název synody:

Společně s nadějí: Život v Kristu uprostřed dnešní reality

Synodní otázky:

A) Misie: Jakými konkrétními způsoby chceme v příštích 10 letech napomáhat k tomu, aby se lidé v naší diecézi setkali s Kristem?

B) Uspořádání: Jak v příštích 10 letech v naší diecézi uspořádáme rozmístění omezeného počtu kněží a ostatních pastoračních pracovníků, aby mohli zdravě žít a sloužit a věřící naplno prožívat svou víru?

C) Hospodaření: Jak v příštích 10 letech hmotně zajistíme život a službu naší diecéze s omezenými prostředky, které budeme mít k dispozici?

Návaznost: Tyto otázky navazují na otázky kladené biskupem Františkem v Osobním listu biskupa všem věřícím plzeňské diecéze Credidimus caritati z 28. 10. 2013 a na témata vybraná kněžími pro květnový kněžský den. Diecézní synoda bude také navazovat na výstupy ze synodních skupinek scházejících se v diecézní fázi celosvětové synody o synodalitě a její ambicí je ještě jednou naslouchat podnětům vzešlým z těchto skupinek a společně hledat způsoby, jak je žít v našich podmínkách.

Harmonogram: Během první etapy (od ledna do října 2024) se chceme ptát Kde jsme? a pokusíme se popsat pastorační situaci v naší diecézi. Během druhé etapy (od listopadu 2024 do října 2025) si položíme otázku Kam máme jít? a budeme při tom pečlivě naslouchat podnětům z celosvětové synody o synodalitě. Během třetí etapy (od listopadu 2025 asi do jara 2026) se pak konečně budeme ptát Kudy půjdeme? a pokusíme se biskupovi navrhnout konkrétní praktické kroky pro další cestu diecéze.

K účasti na diecézní synodě budou pozváni všichni katoličtí křesťané plzeňské diecéze, kteří se budou moci zapojovat buď přímo při setkáních organizovaných pastoračními radami farností ve spolupráci se synodními skupinkami (případně skrze různé dotazníkové či online nástroje), nebo nepřímo skrze své zvolené delegáty, kterých bude kolem stovky a kteří se třikrát během synody sejdou k několikadennímu společnému pastoračnímu rozlišování.

Během adventní doby by měli být lidé ve všech farnostech seznámeni s podrobnými informacemi o synodě a způsobu volby synodních delegátů a nejpozději během ledna pozváni k navrhování kandidátů na synodní delegáty, kteří pak budou zvoleni do konce února. Pracujeme na zprovoznění webu synoda.bip.cz, kde pak najdete podrobné informace a kde budou průběžně zveřejňovány aktuality.

Synodní tým můžete kontaktovat na emailové adrese synoda@bip.cz

Petr Hruška
ACEP 2023 11