Spiritualita diecézní synody

Spiritualita diecézní synody

Synodní modlitba v Liticích

Synodní spiritualita podle papeže Františka

Synoda je cestou duchovního rozlišování, které probíhá v adoraci, v modlitbě a v kontaktu s Božím slovem. A dnešní druhé čtení nám říká, že Boží slovo 'je živé, mocné a ostřejší než jakýkoli dvousečný meč; proniká až na rozhraní duše a ducha, kostí a morku, a rozsuzuje touhy i myšlenky srdce ' (Žid 4,12). Slovo nás otevírá rozlišování a osvětluje ho. Vede synodu tak, aby nebyla církevním 'sjezdem', studijní konferencí nebo politickým kongresem, ale událostí milosti, uzdravujícím procesem vedeným Duchem svatým.

homilie papeže Františka
při zahájení Synody o synodalitě
10. října 2021 v bazilice sv. Petra v Římě

 

Před zahájením generálního shromáždění synody o synodalitě 9. října 2023 papež František povzbudil k využití tří příležitostí (více ZDE): 

  • Otevřenost: První z nich je vydat se na cestu (a to strukturálně, ne jen příležitostně) k synodální církvi, která je otevřeným místem, kde se všichni cítí jako doma a na němž mohou mít svůj podíl.
  • Naslouchání: Synoda nám dále skýtá příležitost stát se naslouchající církví: ustat  v našem shonu, utišit své pastorační úzkosti, abychom se zastavili k naslouchání Duchu v adoraci a v modlitbě. Jak velmi nám dnes chybí modlitba adorace, mnozí ztratili nejen tento zvyk, ale vůbec ponětí o tom, co znamená adorovat. Jde o naslouchání našim bratřím a sestrám, kteří hovoří o nadějích a krizích víry v různých částech světa, o naléhavé nutnosti obnovit pastorační život, o znameních, vycházejících z jednotlivých místních situací.
  • Blízkost: A konečně máme šanci stát se církví blízkosti: Stále se vracíme k Božímu stylu, Božím stylem je blízkost, soucit a něha. Bůh vždycky jedná právě tak; pokud toho nedosáhneme a nebudeme církví blízkosti v postoji soucitu a něhy, nebudeme Pánovou církví. O takovou církev usilujeme nejen slovy, ale také svou přítomností, skrze kterou se navazují užší přátelská pouta se společností a světem: máme být církví, která se neuzavírá před životem, ale přijímá křehkost a  nouzi naší doby, léčí rány a uzdravuje zraněná srdce Božím balzámem.

Na závěr své promluvy připojil papež František tuto modlitbu:

Přijď, Duchu svatý. Ty, který probouzíš nové jazyky a vkládáš nám do úst slova života, chraň nás, abychom se nestali muzejní církví, která je krásná ale němá, s velkou minulostí a malou budoucností. Přijď mezi nás, abychom se v synodální zkušenosti nenechali přemoci zklamáním, nerozředili proroctví, abychom všechno nezredukovali na neplodné diskuse. Přijď, Svatý Duchu lásky, otevři naše srdce, abychom naslouchali. Přijď, Duchu svatosti, obnov svatý lid věrný Bohu. Přijď, Duchu Stvořiteli, a obnov tvář země.

Při promluvě při mši svaté druhý den, 10. října 2023, papež František řekl mimo jiní toto (překlad celé homilie najdete ZDE):

Vytvořit synodu znamená jít společně po stejné cestě. Podívejme se na Ježíše, který se na cestě nejprve setkává s bohatým člověkem, pak naslouchá jeho otázkám a nakonec mu pomáhá rozpoznat, co má dělat, aby měl věčný život. Setkávání, naslouchání, rozlišování: tři slova synody, na která bych se rád zaměřil.

  • SETKÁVÁNÍ: Evangelium dnes začíná zážitkem setkání. Za Ježíšem jde muž, poklekne před ním a položí mu rozhodující otázku: 'Dobrý Mistře, co mám dělat, abych měl věčný život?' Takto důležitá otázka vyžaduje pozornost, čas, ochotu vyjít druhému vstříc a nechat se vyzvat jeho neklidem. Pán neuhýbá, není rozmrzelý ani znepokojený, naopak, zůstává s ním. Je k dispozici pro setkání. Nic ho nenechává lhostejným, všechno ho zajímá. Setkání s tváří, setkání s pohledem, sdílení příběhu každého člověka: to je Ježíšova blízkost. Ví, že setkání může změnit život. Evangelium je plné setkání s Kristem, která povznášejí a uzdravují. I my, kteří se vydáváme na tuto cestu, jsme povoláni stát se zkušenějšími v umění setkávání. Ne v organizování akcí nebo teoretických úvahách o problémech, ale především v tom, že si najdeme čas na setkání s Pánem a povzbudíme setkávání mezi sebou. Čas věnovat prostor modlitbě, adoraci, tomu, co chce Duch svatý říci církvi. Jde o to obrátit se k tváři a slovu druhého, setkat se tváří v tvář, nechat se zasáhnout otázkami sester a bratří, vzájemně si pomáhat, aby nás obohatila rozmanitost charismat, povolání a služeb.
  • NASLOUCHÁNÍ: Druhé slovo je naslouchání. Skutečné setkání se rodí pouze z naslouchání. Ježíš skutečně naslouchá otázce tohoto člověka a jeho náboženskému a existenciálnímu neklidu. Nedává obřadnou odpověď, nenabízí předem připravené řešení, nepředstírá laskavou odpověď jen proto, aby se ho zbavil a pokračoval v cestě. Naslouchá mu. Ježíš se nebojí naslouchat srdcem, nejen ušima. Jeho odpověď totiž není pouhým zodpovězením otázky, ale umožňuje onomu bohatému člověku vyprávět jeho vlastní příběh, svobodně o sobě mluvit. Kristus mu připomíná přikázání a on začíná vyprávět o svém dětství, o své duchovní cestě, o tom, jak se snažil hledat Boha. Když nasloucháme srdcem, stane se toto: druhý člověk se cítí přijat, není odsuzován, může svobodně vyprávět o své vlastní zkušenosti a duchovní cestě.
  • ROZLIŠOVÁNÍ: Nakonec rozlišujte. Setkání a vzájemné naslouchání není samoúčelné, nechává věci tak, jak jsou. Naopak, když vstoupíme do dialogu, klademe si otázky, jsme na cestě a nakonec nejsme stejní jako předtím, jsme proměněni. Dnešní evangelium nám to ukazuje. Ježíš cítí, že muž před ním je dobrý a zbožný a dodržuje přikázání, ale chce ho vést dál než jen k dodržování předpisů. V dialogu mu pomáhá rozlišovat. Navrhuje mu, aby se podíval do svého nitra, ve světle lásky, kterou ho miluje on sám, když na něj hledí (srov. v. 21), a v tomto světle rozeznal, na čem jeho srdce skutečně lpí. A pak zjistí, že pro něj nebude dobré přidávat další náboženské úkony, ale naopak vyprázdnit se: prodat to, co okupuje jeho srdce, aby udělal místo Bohu. I pro nás je to vzácná rada. Synoda je cestou duchovního rozlišování, které probíhá v adoraci, v modlitbě a v kontaktu s Božím slovem.
Další doporučené zdroje:

Setkání synodních delegátů v Liticích