Existuje hodně pomůcek, inspirací a komentářů, které nám mohou pomoci v zapojení se do synodního procesu, ke kterému nás pozval papež František (viz např. ZDE). Pro mě osobně je velmi zajímavé, jak často se tyto podněty přirozeně shlukují do trojic:

TÉMATA: Jsou dána tři hlavní či klíčová témata synody, vyhlášená papežem Františkem v jejím názvu:

 • společenství (communio, vztahová sounáležitost všech na společné cestě)
 • spoluúčast (participatio, funkční spoluúčast všech na společném poslání);
 • poslání (missio, společné poslání církve jako úkol všech).

ROVINY: Z materiálů a z teologických reflexí synodality lze vyčíst, že synodalita se týká tří rovin života církve, které se vzájemně prolínají a potřebují se navzájem:

 • synodálních struktur (strukturálně-systémové záležitosti, jako jsou pravidla, termíny, zadání otázek, metodiky apod.);
 • synodálního stylu (praktické dovednosti, jako je naslouchání, otevřené vyjadřování, respektuplný dialog, duchovní rozlišování apod.);
 • synodální spirituality (vztahová dimenze týkající se osobních vztahů, vzájemného respektu, duchovní zralosti, otevřenosti vedení Duchem apod.).

ÚROVNĚ: Synodní proces je zamýšlen pro celou církev, na třech jejích základních organizačních úrovních:

 • lokální (společenství, farnost, řehole, komunita apod.);
 • diecézní (včetně organizací, služeb, hnutí a sdružení diecézí v rámci biskupské konference);
 • světové (včetně kontinentálních sdružení biskupských konferencí).

POSTOJE: Od našeho biskupa jsme se dozvěděli, že existují tři základní postoje k synodě, které většinou lidi zaujímají a mají se v nich respektovat:

 • nadšení či umírnění příznivci;
 • vyčkávající či pasivní skeptici;
 • tiší či hlasití odpůrci.

NEBEZPEČÍ: Papež František nás varoval před trojím nebezpečím na synodální cestě: 

 • formalismem (který vše splní, jen aby byl klid a mohlo se jít dál stejnou cestou);
 • intelektualismem (který se do tématu ponoří tak hluboko, že se z něj nevynoří ani za deset let);
 • imobilismem (který odmítá jakékoli změny, protože tak, jak jsme to dělali doposud, to je dobré).

POHYBY: Opakovaně zaznívá papežovo pozvání, abychom se na této společné cestě odvážili trojího pohybu: 

 • do hloubky (tj. abychom s důvěrou sestupovali do hloubky Božího srdce a rozvíjeli vztahy s Bohem);
 • do šířky (tj. abychom vytrvale rozšiřovali svá srdce vůči druhým a prohlubovali tak vztahy v naší křesťanské komunitě);
 • do dálky (tj. abychom s odvahou vycházeli za hranice našich křesťanských komunit a naslouchali lidem marginalizovaným, majícím pocit vyloučení či církvi vzdáleným).

VEDOUCÍ: Z teorie učících se organizací víme, že k rozvoji organizace je zapotřebí rozvíjet a praktikovat tři druhy vedení, které se mají doplňovat a vzájemně podporovat:

 • vedení shora (vrcholový management, tj. biskup, generální vikář, generální představený apod.);
 • vedení zdola (místní vedoucí, tj. faráři, administrátoři, ředitelé charit, vedoucí služeb, představení komunit apod.);
 • vedení z boku (neformální komunikátoři, tj. lidé s přirozenou autoritou, s darem vedení, motivátoři; sem můžeme zařadit i formálně-neformální roli „synodních koordinátorů“ s úkolem vytvářet prostor pro skupinky či aktivity a propojovat je s celkem synodního procesu.)

KOORDINÁTOŘI: V chebské farnosti máme také tři farní „průvodce na cestě“ (tzv. „farní synodní koordinátory“), protože teprve tres faciunt collegium; nejen, že se tak lze v praxi lépe vyhnout polarizaci postojů, ale i toto může být znamením základní trojiční struktury celého procesu.

FORMACE: Pro dotváření synodálních prostorů a doprovázení synodního procesu jsou (zvláště pro tyto průvodce, ale i pro všechny výše zmíněné druhy vedoucích) důležité především tři formační aktivity: 

 • studium doprovodných materiálů;
 • praktická spolupráce, ochotná učit se za pochodu (s průběžnou zpětnou vazbou a vyhodnocováním);
 • prohlubování jejich osobní synodální spirituality (skrze zkušenost živé osobní modlitby a intenzivních vztahů v komunitě křesťanů).

DYNAMIKA: Jen při takovéto formaci bude nejspíše možné se naučit, přijmout za vlastní a zvnitřnit tři základní momenty synodních jednání, ke kterým jsou všichni zváni jak při setkáních synodních skupinek, tak při jiných synodních aktivitách:

 • vzájemné naslouchání (umožněné vytvořením bezpečného prostředí a prostoru pro každého);
 • sdílení slyšeného (kdy se v setkání srdcí dělíme o to, co nás zasáhlo či zaujalo v tom, co říkali druzí);
 • duchovní rozlišování (kdy se ptáme, kam nás v tom všem vede Duch svatý a co to prakticky znamená pro naši další společnou cestu).

Ikona Trojice a lék na polarizaci
Na společné cestě se takto v posledku toužíme stávat církví, která není klerikální církví „kněží“, kteří vedou, a „laiků“, kteří poslouchají (jsem už dlouho přesvědčen, že bez dnes v církevním kontextu již zcela nesmyslného a zavádějícího slova „laici“ se synodální církev musí zcela obejít), ale církví, která (i ve všech svých zraněních a neschopnostech, navzdory jim a skrze ně) tvoří spolupracující společenství různých hierarchických a charismatických služeb, rolí, darů a povolání, které je právě a pouze takto společně „ikonou Trojice“, tedy.:

 • Božím lidem (společně se všemi lidmi zakoušejícím již tady a teď mezi námi přítomné království Boha Otce a společně putujícím do jeho plnosti);
 • tělem Kristovým (složeným ze vzájemně se doplňujících a partnersky spolupracujících bratří a sester);
 • chrámem Ducha (společenstvím zásadně otevřeným spirituálnímu vedení, proměňování a propojování mezi sebou navzájem i s Bohem samotným)

Osobně jsem také přesvědčen, že právě tato do praxe promítnutá „trojičnost“ naší společné cesty a celé synodální církve nám může pomoci překonat silnou a pomalu již fatální polarizaci dnešní církve a zasypat tak hluboké rozdělující příkopy v našich církevních společenstvích. A protože právě takto trojičně konstituovaná společenství budou žít v odvážném rozptýlení („diaspoře“) jako nedílná součást širší společnosti, mám naději, že toto vnitrocírkevní zasypávání příkopů bude mít blahodárný vliv i na tuto širší společnost jako celek.

Petr Hruška

Původní verze textu ke stažení: