Svatý Bože, náš nebeský Otče, Tvůj Syn je světlem, které povstane v temnotě a zazáří jako úsvit.

Pane, ve svém šoku a zmatku předstupujeme před Tebe.

Uzdrav rány na těle i na duchu a utěš všechno zoufalství.

Kyrie, eleison!

V zármutku a bezmoci tváří v tvář násilí, se utíkáme k Tobě.

Podepři nás a učiň odvážnými k naději.

Christe, eleison!

Otevíráme před Tebou svá srdce zlomená hříchem.

Posilni nás, ať ve střetu s nenávistí se hlásíme k lásce.

Kyrie, eleison!

Bože nekonečného milosrdenství, soucitu a všeobjímající lásky, obnov naše zlomená srdce, utěš všechny zoufalé a zdrcené strachem i beznadějí, uzdrav zraněné a vlídně přijmi všechny, jejichž životy byly zmařeny. Oživ naši důvěru, abychom nacházeli cesty, jak do našeho světa vnášet pokoj, spravedlnost a bezpečí pro každého.

Vyšli nás do světa ve tvém jménu: kéž nás světlo Vánoc naplní nadějí a vděčnosti za každý nový den, za lásku a čas, který nám dáváš, kéž jsme pomocí a oporou všem zlomeným, kéž vnášíme Tvůj pokoj do zmatku tohoto světa a světlo do temnot, kéž zlo přemáháme dobrem a nenávist láskou.

Skrze Krista našeho Pána a bratra. Amen

Zdroj: Modlitba na dálku za oběti útoku na FF UK